Żagański Pałac Kultury jest instytucją powołaną w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury na terenie miasta Żagania.

Do podstawowych zadań instytucji należą:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozpoznawanie,rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Zadania te Żagański Pałac Kultury realizuje poprzez:

 • imprezy kulturalne,
 • koncerty,
 • spektakle teatralne,
 • prezentacje,
 • widowiska,
 • wystawy,
 • imprezy plenerowe,
 • warsztaty okolicznościowe,
 • prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
 • sekcje zainteresowań,
 • różnorodne animacje kulturalne,tj.: cykliczne konkursy,przeglądy itp.

Żagański Pałac Kultury mieści się w zabytkowym pałacu położonym w otoczeniu parku krajobrazowego jednej z najwspanialszych rezydencji barokowych w Polsce.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagański Pałac Kultury, ul. Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu e-mail: sekretariat@zpk.zagan.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
 4. realizacji zadań wynikających ze statutu Żagańskiego Pałacu Kultury,
 5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Żagańskim Pałacu Kultury na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 6. realizacji działań promocyjnych Żagańskiego Pałacu Kultury.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 8. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 9. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora,
 10. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 11. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 13. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 14. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 15. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 16. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 17. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 18. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 19. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 20. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Żagański Pałac Kultury jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych,

 Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

PLAN PRACY ŻAGANSKIEGO PAŁACU KULTURY NA 2021 ROK

Otwórz

 

UCHWAŁA NR X/61/2019 RADY MIASTA ŻAGAŃ  z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie: nadania Statutu Żagańskiemu Pałacowi Kultury w Żaganiu
statut ŻPK uchwala (kliknij i otwórz)

Oświadczenie o dostępności witryny internetowej Żagańskiego Pałacu Kultury
Kliknij i pobierz

W związku z Zarządzeniem nr 9/2020 Dyrektora Żagańskiego Pałacu Kultury z dnia 20 maja 2020 roku
– Regulamin Porządkowy Żagańskiego Parku Książęcego.

Odnośnik:
regulamin parku